Garance aukce elektřina - partner-ecentre.cz

Partner komunity LICIT
Přejít na obsah

Garance aukce elektřina

Dokumenty
Smlouva o Službách na odběr elektřiny
Garance:
  1. Smlouva uzavřena v souladu se se zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů, jakož i v souladu s ostatními právními předpisy České republiky.
  2. Smlouva se uzavírá na 24 měsíců na dobu určitou, bez možnosti automatického prodlužování.
  3. Smlouvu nelze jednostranně měnit. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a podmínkami poptávkového řízení mají přednost podmínky poptávkového řízení.
  4. Dodavatel je povinen cenu silové elektřiny, případně paušální platbu za odběrné místo (je-li uzavřena), neměnit po celou dobu trvání smlouvy.
  5. Není přípustné pro případ sporu použití rozhodčí doložky ve Smlouvě; případné spory se budou řešit primárně dohodou, event. soudní cestou
  6. Dodavatel si nebude nárokovat jakékoli sankce za překročení či neodebrání předpokládaného množství odběru silové elektřiny. Sankcí se rozumí rovněž navýšení smluvní ceny sjednané v dodavatelské smlouvě na základě výsledku elektronické aukce.
  7. Odběratel nebude Dodavateli platit žádné poplatky, ceny ani odměny vyjma těch, které byly předmětem výše uvedeného poptávkového řízení, s výjimkou těch, které stanoví závazné právní předpisy České republiky.
  8. Dodavatel se zavazuje učinit veškeré potřebné právní kroky vedoucí k ukončení všech stávajících smluvních vztahů týkajících se dodávek elektrické energie do odběrných míst, a to tak, aby odběr elektrické energie od stávajícího Dodavatele skončil u každého odběrného místa v závislosti na délce výpovědní lhůty současného smluvního vztahu. Za tímto účelem bude vybraný dodavatel odběratelem písemně zplnomocněn.
SPŘÁTELENÉ WEBY
Nacházíte  se na webové stránce obchodního  partnera eCENTRE Davida Sobotíka. Toto  nejsou oficiální internetové  stránky společnosti eCENTRE, a.s. Garantem a  poskytovatelem nabízených  služeb je společnost eCENTRE, a.s.
Návrat na obsah